תנאי שימוש

תקנון

גלישתך ושמושך באתר הנם מרצון ומעידים על הסכמתך לתנאי השימוש שיפורטו להלן.

אנא קראי מסמך זה בעיון ובמידה ואינך מסכים לתנאי השימוש הנך מתבקשת באדיבות להפסיק את הגלישה באתר ולהימנע מביצוע רכישה באתר:

 1. כללי
  • הוראות התקנון שלהלן מגדירות את זכויות וחובות המשתמשת בקשר עם השימוש באתר האינטרנט (להלן: "התקנון").
  • התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמשת לבין חברת דפני (להלן: "החברה ו/או מנהלי האתר"), לכל דבר ועניין.
  • החברה רשאית לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה בכל זמן או עת, ללא הודעה מוקדמת ו/או עדכון.
  • המשתמשת מתחייבת לחזור ולעיין בתנאי השימוש מידי פעם על מנת להתרענן ולהתעדכן בתנאים ובשינויים אם היו כאילו. השימוש באתר מהווה הסכמה להיות כפופים לאמור בתנאי השימוש בכל עת ולפעול באתר בהתאם.
  • תנאי הרכישה מופיעים במהלך תהליך הרכישה והקשה על כפתור האישור (שבו כתוב "אשר") מהווה אישור לכך שהמשתמשת קראה את התקנון, הבינה את תוכנו, מקבלת את האמור בו מבחירה חופשית ומהווה הסכמה חד משמעית לתנאי השימוש והתחייבותה של המשתמשת לפעול לפיהם. וכי לא תהא לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או בעלי החברה ו/או אתר האינטרנט ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
  • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
  • בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך אחר, תגברנה הוראות תקנון זה. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה ע"פ תקנון זה.
  • התקנון מנוסח בלשון נקבה אך מתייחס לשני המינים.
 1. הרשמה ורכישת מוצרים
  • הרישום הנו לשימושה הבלעדי של המשתמשת. אין המשתמשת רשאית להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר.
  • בעת רכישת המוצר הראשוני במערכת, תתבקש המשתמשת להזין שם משתמשת וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלה.
  • פרטי המשתמשת יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המשתמשת בטופס הרישום המקוון המצוי באתר.
  • חברת דפני רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים, ככל הנדרש.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חברת דפני תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור
   הודעה על כך מראש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
   • הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
   • מסירת פרטים שגויים במתכוון;
   • ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
   • כרטיס האשראי שברשות המשתמשת נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  • חברת דפני אינה מתחייבת לזמינותו הרצופה של האתר, ללא תקלות, כמו כן, רשאית היא להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו, ככל הניתן תיתן החברה הודעה מראש למשתמשים על הפסקת השימוש באתר.

 

 1. המוצרים באתר
  • התמונות באתר הינן להמחשה בלבד. יכול והמוצר אשר יגיע בפועל יהיה שונה הן במפרט והן במראה.
  • לא תחויב החברה ולא תישא בכל אחריות העולה על ערך הפריט האמור ככל ונפלה טעות כלשהי אם בתיאור הפריט אם במחירו, או בכל עניין אחר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי החברה תעשה את מיטב יכולתה על מנת לתת מידע מדויק ככל הניתן.
  • המחיר באתר הנו בשקלים חדשים, וכוללים מע"מ, אלא אם נאמר אחרת. המחיר אינו כולל למשלוח, ובעבור זה יחול חיוב נוסף.
  • החברה רשאית לעדכן ולשנות את מחיר המוצרים ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי. יכול ויהיה שוני בין מחיר ההצגה, ובין המחיר בפועל בקופה, באם עבר זמן ממועד הוספת הפריט לסל הקניות ועד לביצוע הרכישה בפועל. המחיר הקובע הוא המחיר בעת הרכישה בפועל.
  • החברה רשאית לערוך מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שתקבע ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.
  • בעת החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה כאמור לעיל, או תוך שימוש בקופון, הסכום שיוחזר למשתמשת יהיה הסכום ששילמה בפועל, לא יינתן החזר על קופונים.

 

 1. אספקה ומשלוחים
  • אספקת המוצרים מתבצעת על ידי חברת שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמני ההספקה המפורטים.
  • איסוף עצמי – ניתן לאסוף בחינם את המוצר הנבחר, בזרחין 10, רעננה ,בתיאום מראש בלבד.
  • דואר שליחים – לאחר קבלת ההזמנה ואישורה, המוצר יישלח עד 5 ימי עסקים מעת ביצוע ההזמנה באתר, באמצעות חברת שילוח.
  • עלות המשלוח תקבע ע"י החברה ותפורסם בעת הזמנת המוצר באתר.
  • החברה רשאית להציע הטבה ללקוחותיה ובה המשלוח יהא חינם, זאת בכפוף להזמנת מוצרים בסך העולה על מחיר אשר יפורסם באתר מעת לעת.
  • יובהר כי היות והשילוח מתבצע על-ידי חברת שילוח חיצונית, זמני הגעת המוצר עשויים להשתנות עקב סיבות שאינן בשליטת החברה.
  • משלוחי החברה מגיעים לכלל אזורי הארץ, למעט אזורים הנמצאים מחוץ לשטחי ישראל.
  • חברת דפני לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות של חברות השילוח, עיכובים, שביתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני או חו"ח אירועים שמקורם בכח עליון כגון אסונות טבע.
  • מועדי האספקה אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.
  • המוצרים שהוזמנו יסופקו עם השלמת תהליך הרכישה, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף, שניתן לחייבו ולסלוק אותו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.
  • חברת דפני ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשתמי ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  • חברת דפני תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, ניתן לפנות לחברת דפני וזו תעשה כמיטב יכולתה לסייע.

 

 1. אחריות מוצרים

כלל המוצרים באתר הינם חדשים ויסופקו באריזתם המקורית ולהם אחריות למשך שנה, מאת היבואן הרשמי של המוצר לישראל, אלא אם נכתב במפורש אחרת

 

 1. תנאי ביטול
  • רק המשתמשת רשאית לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
  • ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר למשתמשת לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו למשתמשת הכספים ששילמה בגין העסקה לא כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.
  • ביטול העסקה ובכפוף לחוק יעשה בתוך 14 יום מקבלת המוצר ובאמצעות דואר רשום ו/או דוא"ל וכאשר המוצר סגור וארוז באריזתו המקןרית. בעת הביטול על המשתמשת לפרט את פרטי הזהות שלה ובכלל זה – שמה, תעודת הזהות שלה, כתובתה ומספר הטלפון שלה.
  • ככל ומגיע החזר כספי, הוא יינתן בהתאם להוראות החוק, ובהתאם לאמצעי התשלום ממנו בוצעה העסקה. זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד.
  • במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המשתמשת ולאחר קבלת הסחורה במחסני החברה, יינתן זיכוי כספי בהתאם לחוק הגנת הצרכן. עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי. הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – סגור וארוז באריזתו המקורית כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המשתמשת (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).
  • המשתמשת תבדוק את המוצר מיד עם קבלתו, ותודיע לחברה מיד ככל והמוצר פגום או בעל שוני מהותי מהמוצג באתר.
  • החברה תהא רשאית לבטל עסקה במקרים הבאים;
   • ככל והופר סעיף מסעיפי תקנון זה על ידי המשתמשת;
   • ככל והמשתמשת הזינה פרטי משתמשת שגויים בעת הרישום ו/או ביצוע ההזמנה;
   • ככל והמשתמשת חבה חוב כספי לחברה וחלף המועד לתשלום;
   • ככל ונפלה טעות, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת ובעקבותיה שובש מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר;
   • ככל וכח עליון כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות ובסליקת אשראי, שביתות והשבתות, מגיפה עולמית, אירועי טבע חריגים, וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר עיכב ו/או מנע את משלוח המוצר;
   • ככל וקיים חשש, מצד החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות המשתמשת נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי

 

 1. שמירה על פרטיות –
  • לחברה חשובה פרטיותך והיא מחויבת לשמור על כללי הגנת הפרטיות החלים בישראל, שימוש במידע אישי אשר יימסר על-ידך או ייאסף אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם למפורט במדיניות פרטיות זו או על-פי חובות החלות כלפי החברה לפי כל דין .
  • המשתמשת מאשרת ומסכימה כי חברת דפני רשאית להשתמש ולאסוף למאגר המידע של החברה, את הפרטים שנמסרו על ידיה, לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת קשר עם המשתמשת, עדכונך בדבר שירותים ומוצרים המוצעים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים עמם נמצאת החברה בקשר, ובכלל זאת אך לא רק באמצעות משלוח דואר, דוא"ל ו-SMS.
  • המשתמשת מאשרת בזאת ומסכימה, כי כל הפרטים האישיים שמולאו על ידיה לצורך שימוש באתר האינטרנט, נמסרו על ידיה מתוך הסכמה, בחירה ורצון חופשי וכן לא חלה עליו חובה חוקית למסור את הנתונים הנ"ל.
  • המשתמשת מאשרת כי ידוע לה כי מטרות מסירת הפרטים האישיים שימסרו על ידיה הינם: (1) שיווק מידע פרסומי כמפורט להלן ודיוור ישיר ע"י חברת דפני; (2) שימוש בפרטי המשתמשת לפי צרכי החברה, בין היתר לצורך איסוף ו/או ניתוח מידע אודות הרגלי הקנייה, העדפות, מידע ו/או פרסומות שנקראו על ידיה באתר האינטרנט, זמן שהותה באתר האינטרנט, תדירות כניסתה לאתר האינטרנט ונתונים נוספים; (4) התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר האינטרנט בהתאם לתחומי התעניינות המשתמשת וציפיותיו. כמו-כן, חברת דפני רשאית לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את המשתמשת אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.
  • משתמשת אתר האינטרנט אשר לא מעוניינת בקבלת מידע פרסומי כאמור, נדרשת לסמן במקום המיועד לכך באתר האינטרנט כי היא אינה מעוניינת בקבלת מידע פרסומי.
  • כאמור, חברת דפני עושה כל שביכולתה, וכנדרש בחוק, להגן על פרטי המשתמשים השמורים במאגריה, כמו כן במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין בפרטי המשתמשת, לא תהיינה למשתמשת ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה לחברה.
 2. קניין רוחני

הפטנטים, השם DAFNI , , וסימני המסחר באתר (גם אם לא נרשמו), הנם קניינם של חברת דפני בלבד. זכויות היוצרים בכל הקניין הרוחני באתר לרבות, עיצוב האתר, תוכנה, יישום, טקסט, קובץ גרפי, תוכן וכל חומר אחר, יהיו שייכים לחברת דפני בלבד. שימוש בקניין הרוחני באתר מחייב הסכמה בכתב ומראש של החברה. הנך מתחייב שלא להפר את זכויות היוצרים של חברת דפני.    

 1. אחריות

 המשתמשת מצהירה ומתחייבת לשאת ו/או לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל נזק שיגרם לה ו/או שותפיה ו/או סוכניה ו/או עובדיה ו/או נושאי המשרה ו/או המנהלים ו/או הדירקטורים ו/או בעלי המניות ו/או משתמשים אחרים וכו', כולל, אך לא רק, כל אחריות שהיא, תביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999, פקודת הנזיקין, התשכ"ח - 1968 ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים בו.

 

 1. הדין החל וסמכות שיפוט

תנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל.